Nieuws

Nieuws & Congressen

Vacature: Dagelijks Bestuur van Rotterdam Stroke Service

Rotterdam Stroke Service is op zoek naar twee leden voor het Dagelijks Bestuur

 

Wij zijn op zoek naar twee leden voor het Dagelijks Bestuur van de RSS!


Wie zoeken wij?

 • Wij zoeken een behandelaar uit de VV&T organisaties van de Rotterdam Stroke Service: bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog die werkzaam is in de tweede lijn (een uitzondering vormt de specialist ouderen geneeskunde, want deze maakt al deel uit van het bestuur).

 • Wij zoeken een neuroloog welke werkzaam is in een perifeer ziekenhuis van de Rotterdam Stroke Service.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een mail met motivatie naar bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl

Het Dagelijks Bestuur van de RSS is een uit het Algemeen Bestuur aangewezen groep personen die beslissingen neemt die geen of weinig uitstel verdragen. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd vanuit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur (welke ook de algemene ledenvergadering vormt). Besluiten en betalingen in een jaar worden door middel van het jaarverslag voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit afgevaardigden van verschillende typen organisaties binnen de RSS:

 • Twee afgevaardigden vanuit de ziekenhuizen (academisch en perifeer, waarvan minimaal een neuroloog)

 • Twee afgevaardigden van de verpleeghuizen met een geriatrische revalidatie unit (een specialist ouderengeneeskunde en een andere behandelaar)

 • Een afgevaardigde vanuit de revalidatie centra (medisch specialistische revalidatie)

 • Een verpleegkundige vanuit de thuiszorg/CVA nazorg instellingen 5) een bestuurder vanuit het eerstelijnsCVAnetwerk.

Het Dagelijks Bestuur komt 5 á 6 keer per jaar bijeen voor een vergadering waarbij de dagelijkse gang van zaken in de RSS besproken wordt. Daar worden besluiten genomen die niet kunnen wachten tot bespreking in het Algemeen Bestuur.

Taken Dagelijks Bestuur:

 • Neemt beslissingen over budgetten, geldelijke aanvragen tot 5000 euro.

 • Neemt beslissingen over kortlopende acties en deelname aan projecten.

 • Levert agendapunten aan en bereidt vergaderingen voor het Algemeen Bestuur voor.

 • Plannen en adviseren m.b.t. het strategisch beleid van de RSS en de voortgang bewaken.

 • Maken van het jaarverslag en jaarplan.

Via onderstaande linken treft u verdere informatie aan over de rol van bestuurder van de RSS: